Technikum Fryzjerskie OMNIA

tf 350

Technikum Fryzjerskie OMNIA kontynuuje długą tradycję nauki zawodu fryzjera w naszym Centrum, sięgającą 1998 r. To świetna szkoła średnia, w której nauka ukierunkowana jest na zdobycie praktycznych umiejętności w zawodzie:

Technik usług fryzjerskich
(numer w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego 514102)
obejmujący dwie kwalifikacje
K1 - Wykonywanie usług fryzjerskich (A.19)
K2 - Wykonywanie projektów fryzur (A.23).

W ramach nauki w Technikum umożliwiamy uczniom zdobycie wykształcenia średniego, zdania egzaminu maturalnego, a przede wszystkim nabycie wysokich kwalifikacji zawodowych w dziedzinie usług fryzjerskich, które zapewnią im mocne podstawy zatrudnienia u najbardziej wymagających pracodawców albo świadczenia usług na własny rachunek.

   Program nauczania:

Program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych, przewidzianych dla tego typu szkoły, obejmuje takie przedmioty zawodowe, jak:

  • Podstawy fryzjerstwa
  • Techniki fryzjerskie
  • Wizualizacja wizerunku
  • Organizacja salonu fryzjerskiego
  • Język obcy we fryzjerstwie
  • Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur
  • Wizualizacja we fryzjerstwie
  • Praktyki zawodowe

 Organizacja nauki:

Technikum Fryzjerskie jest szkołą dzienną, w której nauka jest prowadzona w systemie stacjonarnym. Nauka trwa cztery lata i rozpoczyna się we wrześniu. Każdy rok nauki dzieli się na dwa semestry zakończone egzaminami semestralnymi.

Zajęcia są prowadzone od poniedziałku do piątku.

Wszystkie zajęcia odbywają się na miejscu, w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji. Zajęcia praktyczne w szkolnej pracowni fryzjerskiej, a w razie potrzeby także w innych specjalistycznych pracowniach. Natomiast zajęcia teoretyczne i z przedmiotów ogólnych prowadzone w salach wykładowych wyposażonych w sprzęt multimedialny. Przeważająca część praktycznej nauki zawodu w szkolnej pracowni fryzjerskiej prowadzona jest na modelach z zewnątrz.

 Egzaminy i uprawnienia:

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację (A.19) odbywa się pod koniec klasy trzeciej, natomiast egzamin potwierdzający drugą kwalifikację (A.23) odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej. Egzaminy te zdawane są przed Komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, a odbywają się w ośrodku egzaminacyjnym działającym z upoważnienia OKE w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji.
Po zakończeniu ostatniego semestru nauki, absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły średniej, upoważniające do przystąpienia do egzaminu maturalnego. Egzamin ten również ma miejsce w ośrodku egzaminacyjnym działającym z upoważnienia OKE w siedzibie OMNIA Centrum Edukacji.

 Płatności:

Nauka w Technikum Fryzjerskim JEST BEZPŁATNA.

 Rekrutacja:

Uczniami Technikum Fryzjerskiego może zostać młodzież po ukończeniu gimnazjum. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli gimnazjum w bieżącym roku.
Rekrutacja zasadnicza prowadzona jest poprzez elektroniczny system Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Szczecin pod adresem internetowym nabor.pcss.pl/szczecin/. Po jej zakończeniu, w przypadku pozostania wolnych miejsc, przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca bez pośrednictwa systemu elektronicznego. Informacje o rekrutacji, terminach i wymaganych dokumentach zawarte są w Zasadach rekrutacji na rok szkolny 2018/2019.

Słuchaczom rozpoczynającym naukę w naszym Technikum wydajemy legitymacje szkolne, uprawniające m.in. do zniżek w komunikacji. Wydajemy również zaświadczenia do ZUS, KRUS i MOPS, dotyczące zasiłków rodzinnych pobieranych za granicą i in.

Zapraszamy